งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565การเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 หัวข้อ "เรียนรู้ชีวิต...ด้วยกิจกรรมนักศึกษา"วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565
ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ แต่งกายชุดนักศึกษาตามระเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รายละเอียดการแต่งกาย สามารถดูได้ที่ http://std-aff.skru.ac.th/snk/B-WebSnkH5/custom.phpLink : http://std-aff.skru.ac.th/snk/B-WebSnkH5/custom.php
20 มิ.ย. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th