งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมรับฟังแผนการปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์(Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ระดับภูมิภาคขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมรับฟังแผนการปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์(Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ระดับภูมิภาค วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ผ่านทาง Application Zoom https://zoom.us/j/95371308750?pwd=NTgzaEc2OWdRcVlSTlVyelNqWksxQT09

หรือสแกน Qr Code ที่ปรากฏLink : https://zoom.us/j/95371308750?pwd=NTgzaEc2OWdRcVlSTlVyelNqWksxQT09
29 มิ.ย. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th