งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ประชาสัมพันธ์จุดจอดรถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ประชาสัมพันธ์จุดจอดรถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
1.ลานจอดรถข้างประตู 1 (เข้าทางประตูเล็กหน้ามหาวิทยาลัย)  
อยู่ใกล้ตึกคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะครุศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
2.ลานจอดรถประตู 3 (ด้านข้างโรงแรมสงขลาพาเลซ)  
อยู่ใกล้ตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 
โดยนักศึกษาสามารถนำรถจักรยานยนต์เข้ามหาวิทยาลัยได้ทางประตูข้างประตู 1 และประตู3 เท่านั้น!!! 
30 มิ.ย. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th