งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

เรียนเชิญ คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรทุกฝ่าย  เข้าร่วมโครงการประชุมถ่ายทอด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)เรียนเชิญ คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรทุกฝ่าย 
เข้าร่วมโครงการประชุมถ่ายทอด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งจัดขึ้น
เพื่อถ่ายทอดนโยบายสำคัญ ชี้แจงรายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ OKRs และ Program ที่เป็นโครงการ/กิจกรรมสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ให้บุคลากรทุกระดับได้รับทราบ และนำไปเป็นกรอบในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของทุกหน่วยงาน และจัดทำแผนงานโครงการ และงบประมาณภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
มหาวิทยาลัยจัดโครงการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ฯ ขึ้นในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 - 16.30 น. จึงขอให้ทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ผ่านการประชุมออนไลน์ https://bit.ly/3zhDiuY
Zoom Meeting Meeting ID :  331 077 4613
Passcode: 123456

ลิงก์ตอบรับการเข้าร่วมประชุม https://bit.ly/3RLzA44
(กรุณาตอบรับภายในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565) 
โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกอบการประชุมได้ทางเว็บไซต์กองนโยบายและแผน (http://plan.skru.ac.th/) : หัวข้อเอกสารเผยแพร่
24 ก.ค. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th