งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 เพื่อเป็นนักจัดรายการวิทยุหน้าใหม่สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 เพื่อเป็นนักจัดรายการวิทยุหน้าใหม่ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2565 นัดสัมภาษณ์วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 16:00 น ณ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา ชั้น 3 ผู้ที่สนใจสามารถสแกน QR Code ได้ตามภาพที่ปรากฏ
25 ก.ค. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th