งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้รับผลประเมิน ITA ประจำปี 2565 ในระดับ Aมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้รับผลประเมิน ITA ประจำปี 2565 ได้คะแนน 91.76 อยู่ในระดับ A เปรียบเทียบกับคะแนนปีที่ผ่านมา +3.67 
02 ส.ค. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th