งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

บริการยืมระหว่างห้องสมุดให้บริการบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม(UCTAL)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์การยืมหนังสือต่างสถาบัน โดยใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดผ่านฐานข้อมูลเดียวกันทุกมหาวิทยาลัย
สามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://uc.thailis.or.th/main/index.aspx
05 ก.ย. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th