งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University

อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ รักษาเดช รับประกาศนียบัตรรับรองผลงานความเป็นเลิศขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ รักษาเดช อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองผลงานความเป็นเลิศ : ด้านนวัตกรรม ในนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ SILPA CREATIVE WORKS EXHIBITION 2022 ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพ ด้วยผลงาน AM ALTERATION OF CONCERTO FOR NINE INSTRUMENTS,OPUS 24
19 ก.ย. 2565 | หมวด : ข่าวผลงาน
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th