งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ(NRIIS) เพื่อการเสนอของบประมาณทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)และการใช้งานระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR)ขอเชิญผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ(NRIIS) เพื่อการเสนอของบประมาณทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)และการใช้งานระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR)
วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2565 ผ่าน Zoom Meeting และ Facebook live
โดยมี วิทยากร


นายอเนก บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
บรรยายเรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS)


นายจักรพงศ์ วรสุวรรณาบุญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


บรรยายเรื่อง“การใช้งานระบบเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) เพื่อการเสนอของบประมาณด้านทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
บรรยายเรื่อง “การใช้งานระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR)”
โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยเข้ารับการอบรมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมถึงการเชื่อมโยงคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR)และการสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัย นักวิจัย และองค์ความรู้ต่างๆด้านการวิจัยและนวัตกรรม


ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/7gp9ePJCawUTQURo8


**ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ (มหาวิทยาลัยหาดใหญ่)
เบอร์โทร 074-200341
E-mail : nrct.south@gmail.com
ลิงค์เข้าร่วมประชุม https://thairen.zoom.us/j/67431165234
***ผู้เข้ารับการอบรมที่ลงทะเบียนและเข้าร่วมอบรมผ่านระบบ Zoom Meeting จะได้รับเกียรติบัตรจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
21 ก.ย. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th