งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขยายเวลาเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศไต้หวันสำนักวิทยบริการฯ โดยงานศูนย์ความเป็นเลศด้านภาษา #ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษา ชั้นปีที่ 2- 4 (รหัส 62, 63 และ 64) เพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานศึกษาต่างประเทศ National Pingtung University of Science and Technology, ไต้หวัน (ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM) (ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วนจะได้รับเกียรติบัตรและ #รหัสกิจกรรมจำนวน3ชั่วโมง)
รายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศรับสมัคร https://bit.ly/3TIOs4t)
1. คุณสมบัติผู้สมัคร
• นักศึกษา รหัส 62, 63 หรือ 64
• GPA 2.50 ขึ้นไป
• มีภาวะผู้นำ
• มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
• มีเอกสารการทดสอบภาษา อังกฤษ (ถ้ามี)
• มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดี
2. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
• ใบสมัคร (ดาวน์โหลดใบสมัคร http://surl.li/cukll )
• สำเนารายงานผลการศึกษา ซึ่งแสดงผลไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และอายุไม่เกิน 30 วัน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
• เอกสารแสดงคุณลักษณะพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)
3. กำหนดการรับสมัครและคัดเลือก
• รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ – วันที่ 27 กันยายน 2565 (ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์ภาษา หรือ Email: wandee.en @skru.ac.th หรือ wannakorn.ya@skru.ac.th )
• ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 กันยายน 2565
• สอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 กันยายน 2565 ณ ห้อง Meeting Room 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
• ประกาศผลการสัมภาษณ์ วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ผ่านทางหน้าเพจ ARIT OF SKRU
4. การพิจารณาคัดเลือก
• พิจารณาเอกสารที่ผู้สมัครยื่นและสอบสัมภาษณ์
• เกณฑ์พิจารณาประกอบด้วย
- ความรู้ความสามารถทางวิชาการ
- ความสามารถในการใช้ภาษาต่างปะเทศ
- ความรู้ความเข้าใจด้านศิลปวัฒนธรรมและพื้นฐานทางสังคม
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
5. นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาดังนี้
มีการจัดกิจกรรม จำนวน 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน (รวม 5 วัน) ทุกวันพุธ เวลา 9.30 -10.30 น.
ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565
21 ก.ย. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th