งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภท ศิษย์เก่าดีเด่นขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภท ศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องใน งานวันครูโลก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 จัดโดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
06 ต.ค. 2565 | หมวด : ข่าวผลงาน
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th