งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย เมืองไทย เมืองพหุวัฒนธรรมคณะกรรมการจัดงาน “Muslim Thai Leader 2022” โดย ชมรมสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี ขอเชิญผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย “เมืองไทย : เมืองพหุวัฒนธรรม” เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่แสดงถึงความงดงามของชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของ “คนไทย” โดยการสะท้อนผ่านมุมมองของ ความเป็นเมืองพหุวัฒธรรมของประเทศไทย” การอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความแตกต่างในวิถีชีวิต แนวปฏิบัติทางสังคม วัฒนธรรม
พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล

 

เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
อับโหลดภาพ ผ่านทางระบบออนไลน์ พร้อมกรอกข้อมูล ได้ที่ https://tinyurl.com/ymv83ece พร้อมจัดส่งภาพถ่าย ขนาด 12 x 18 นิ้ว และแนบใบสมัคร มาที่ : สำนักจุฬาราชมนตรี ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถ.คลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://tinyurl.com/2p855dz7
18 ต.ค. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th