งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการออกแบบผลิตสื่อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของดีในชุมชน  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัย ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบผลิตสื่อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของดีในชุมชน ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ บรรยายโดย ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์

  ด่วน ...รับจำนวนเพียง 30 ท่าน ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ทาง QR Code 
01 พ.ย. 2563 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th