งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University

นศ. คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา  คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดนำเสนอหัวข้อ SDGs  โครงการ The 10th ASEAN Future Leaders Summit         นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ ประกอบด้วย นายซูรฮาน สาแม (Thailand Ambassador) น.ส.ซอลีฮ๊ะ มะประสิทธิ์ และนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย น.ส.วีดาร์ รือแม น.ส.วราญา วัดขนาด น.ส.อารียา มามะ นายปรัชญา เรืองนภาวรรณ์ นายนาอิม อาบูบากา น.ส.นัฐชญา รองเมือง น.ส.นูรซารีฮา บอตอ นายซาฟีอี ดอเล๊าะแซ น.ส.ปนิดา โยวะราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการเข้าร่วมประกวดการนำเสนอในหัวข้อ SDGs (การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม) ในโครงการ The 10th ASEAN Future Leaders Summit (AFLES 2022) จัดโดย Universiti Sains Malaysia ซึ่งเป็นโครงการพบปะของนักศึกษานานาชาติกว่า 16 ประเทศ เพื่ออบรมความรู้ด้านการเป็นผู้นำองค์กรการศึกษา โดยมี อ.ตะวัน รัตนประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา เป็นผู้ดูแลนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


Download File : data/2232.jpg

01 พ.ย. 2565 | หมวด : ข่าวผลงาน
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th