งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

งดใช้พื้นที่จอดรถชั่วคราว



งดใช้พื้นที่จอดรถชั่วคราว บริเวณใต้อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ฯ 
เพื่อเตรียมสถานที่ฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 18-26 พ.ย. 2565




16 พ.ย. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th