งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูปสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ในวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
24 ธ.ค. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th