งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญเสนอชื่อเพื่อพิจารณาสรรหาบุคคลผูัสมควรได้การคัดเลือก ให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณ "คนดีศรีราชภัฎประจำปี 2565"ขอเชิญเสนอชื่อเพื่อพิจารณาสรรหาบุคคลผูัสมควรได้การคัดเลือก ให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณ "คนดีศรีราชภัฎประจำปี 2565" จำนวน 4 ประเภท

**ต้องเป็นบุคคลที่ยังไม่เคยได้รับการประกาศเกียรติคุณมาก่อน พร้อมแนบแบบรายงานประวัติโดยย่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยแล้วเสร็จภายในวันที่ 5 มกราคม 2566
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://pr.skru.ac.th/news/description.php?news_NO=973
16 ธ.ค. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th