งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน(อัคคีภัย)สำนักงานอธิการบดี มรภ.สงขลา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน(อัคคีภัย) วันที่ 18 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ชั้น 7 อาคารอำนวยการ และลานหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

(อบรมเต็มวัน)
13 ม.ค. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th