งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

กิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy)กิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy)

ธนาคารออมสิน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่เข้าร่วมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าหรือบริการ ภายใต้หัวข้อที่ธนาคารกำหนดแล้วส่งเข้าประกวดเพื่อรับทุนการศึกษาและต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นสินค้าหรือบริการได้จริง

 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 1.25 ล้านบาท ! สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมประกวดที่มีผลงาน Prototype พร้อมต่อยอดเป็นธุรกิจ ภายใต้โจทย์หัวข้อธุรกิจ BCG Economy  เช่น

  • นวัตกรรมด้านความเป็นอยู่
  •  นวัตกรรมการเกษตร
  •  นวัตกรรมด้านสุขภาพ
  •  นวัตกรรมด้านอาหาร
  •  นวัตกรรมอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ BCG Economy

 กำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 30 เมษายน 2566 ผู้สนใจสามารถ Download เอกสารได้ทาง QR Code หรือตามลิงค์ด้านล่าง 

ใบสมัคร

shorturl.at/efkCT

Project Proposal

shorturl.at/gjnru

**หมายเหตุ :

1. นิสิต นักศึกษา ที่สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ จะต้องเป็นนิสิต นักศึกษา ของสถาบันการศึกษาที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของธนาคารออมสิน และต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup กับธนาคารออมสินในปี 2566

2. สามารถส่งใบสมัครได้ที่ผู้ประสานงานกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ของสถาบันการศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup กับธนาคารออมสินในปี 2566
16 ก.พ. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th