งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

อาจารย์/นศ. มรภ.สงขลา ร่วมงาน NUCA 2023 คว้า 7 รางวัล การแข่งขันทักษะวิชาการทางการเกษตรอาจารย์/นศ. มรภ.สงขลา ร่วมงาน NUCA 2023 คว้า 7 รางวัล การแข่งขันทักษะวิชาการทางการเกษตร การจัดประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​การเกษตร​แห่งชาติ ณ คณะเกษตร​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มง​ค​ลศรี​วิชัย​วิทยาเขต​นครศรี​ธรรมราช ​ทุ่งใหญ่

9-10 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร นำทีม อาจารย์ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าร่วมการแข่งขันการประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8 งาน NUCA 2023 “นวัตกรรมการเกษตร สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างยั่งยืน” การแข่งขันประชุมวิชาการร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ รวม 10 สถาบันที่เปิดสอนทางด้านการเกษตร ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ภาคบรรยาย สาขาพืชศาสตร์ (เรื่อง ผลของวัสดุเพาะต่อการผลิตต้นอ่อนผักกระชับ)โดย นางสาวสุพัตรา สุวรรณรัตน์ และนางสาวกรรณิการ์ รัตโน /อาจารย์ผู้ดูแล ผศ.ดร.ศุภัครชา อภิรติกร
  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ภาคโปสเตอร์ สาขาประมง (เรื่อง ผลของความเค็มและความหนาแน่นต่ออัตราการฟักของลูกหอยตะโกรมกรามขาว)โดย นางสาวชลธารทิพย์ จารุตัน และนางสาวชลธิชา นุ้ยดี อาจารย์ผู้ดูแล ผศ.ณิศา มาชู และ ผศ.สบาย ตันไทย
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การพูดส่งเสริมการเกษตร (เรื่อง การใช้ขยะอินทรีย์สร้างเศรษฐกิจด้วย BCG Economy Model) โดย นางสาวสร้อยสุดา แก้วจันทร์ อาจารย์ผู้ดูแล ผศ.สบาย ตันไทย
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภาคบรรยาย สาขาสัตวศาสตร์ (เรื่อง ผลของการใช้ผงถ่านเพื่อลดอาการท้องเสียในโค) โดยนางสาวฐิตาภา พรหมศรี และนายธีระศักดิ์ เกตุแก้ว อาจารย์อภิชาติ พันชูกลาง และอ.ดร.ปิยะนันท์ นวลหนูปล้อง
  • รางวัลชมเชย การพูดส่งเสริมการเกษตร เรื่อง อควาโปนิกส์ (ปลูกผักเลี้ยงปลา) สร้างอาหารปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยนายอาทิตย์ ย่าแหม อาจารย์ผู้ดูแล ผศ.สบาย ตันไทย
  • รางวัลชมเชย นวัตกรรมการเกษตร เรื่องการพัฒนาชีวภัณฑ์ยีสต์จากเปลือกโกโก้ โดยนางสาวอรทัย อินแก้ว อาจารย์ผู้ดูแล ผศ.ดร. อมรรัตน์ ชุมทอง
  • รางวัลชมเชย ภาคโปสเตอร์ สาขาพืชศาสตร์ ผลของปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทร์อัดเม็ดต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของหอมแบ่ง โดยนางสาวอารียา หลังสตาร์ อาจารย์ผู้ดูแล ผศ.ดร. อมรรัตน์ ชุมทอง15 ก.พ. 2566 | หมวด : ข่าวผลงาน
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th