งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

SAO MASCOT CONTEST ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 45,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ร่วมสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ MASCOT ภายใต้แนวคิด "รู้จัก รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง." ส่งผลงานที่ auditcontest@gmail.com
ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. - 31 มี.ค. 2566Link : https://www.facebook.com/photo?fbid=572776674895493&set=a.465788928927602&locale=th_TH
21 ก.พ. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th