งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  คว้า 3 รางวัล การนำเสนอผลงานทางวิชาการ  ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมครั้งที่ 5ขอแสดงความยินดีกับ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
คว้า 3 รางวัล การนำเสนอผลงานทางวิชาการ 
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.เลย
 
1.รางวัลดีเด่น การนำเสนอภาคโปสเตอร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ ผลงาน "การสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโนด้วยสารสกัดจากผลมะม่วงเบา" 
โดย ดร.ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร์, ดร.กนิษฐา พงศ์อาทิตย์ น.ส.สุนารี นิลอักษร, น.ส.จิตรานุช นพสถิต และ นายวชิรพงษ์ ก้าวพัฒนากิจ 

2.รางวัลดีมาก การนำเสนอภาคโปสเตอร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ ผลงาน "องค์ประกอบทางเคมีของข้าว กข 43 ในจังหวัดสงขลา"
โดย ผศ.เชาวนีพร ชีพประสพ, ผศ.นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ ,น.ส.ฟาตีมา สะแม และน.ส.อัสนา ดือราแม 

3.รางวัลดี การนำเสนอภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ผลงาน "วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและสารต้านอนุมูลอิสระจากผลสวาสายพันธุ์มะกอก (Manikara achras Mill.) ในพื้นที่เกาะยอ จังหวัดสงขลา"
โดย ผศ.นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ และ ผศ.เชาวนีพร ชีพประสพ
16 มี.ค. 2566 | หมวด : ข่าวผลงาน
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th