งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำกำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ คูหาเลือกตั้ง บริเวณชั้นล่าง อาคาร 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24 มี.ค. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th