งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

แจ้งเปลี่ยนแปลง สถานที่แจ้งเปลี่ยนแปลง สถานที่โครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน 

  • เดิม ห้องประชุม พลเอก เปรม ชั้น 7 อาคารอำนวยการ
  • เป็น ห้องประชุม 1 ชั้น 4 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 8:30 - 16:30 น.
24 มี.ค. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th