งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University

มรภ.สงขลา เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสเข้าร่วมโครงการวันที่ 20 มีนาคม 2566 อาจารย์เสรี ชะนะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเข้าร่วมโครงการ "ต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็น และทักษะดิจิทัลขั้นสูงเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษาในบริบทประเทศไทย" โดยได้รับเกียรติจากนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมวายุภักดิ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 
ขอขอบคุณ #สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาพกิจกรรม : https://www.facebook.com/arit.skru/posts/pfbid02UtCB73SSE3MHpEee5TmbedYMqovQAbSiyutUVy7QbnjxoW7FrwjfvUmN4QnpFr6Ll
20 มี.ค. 2566 | หมวด : ข่าวผลงาน
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th