งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในโอกาสเข้ารับรางวัล "ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565" ส่วนกลาง สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
04 เม.ย. 2566 | หมวด : ข่าวผลงาน
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th