งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

สำนักวิทยบริการฯ ขอแจ้งการปิดบริการประจำเดือนเมษายน 2566สำนักวิทยบริการฯ ขอแจ้งการปิดบริการประจำเดือนเมษายน 2566 เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้บริการ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน สามารถวางแผนการใช้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ให้เกิดความคล่องตัว และได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว มากที่สุด สอบถามรายละเอียดเพื่อเติมได้ที่ เพจ arit of skru โทรศัพท์ภายใน บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 1735
04 เม.ย. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th