งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป ร่วมรับฟังกิจกรรมของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป ร่วมรับฟังกิจกรรมของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันจันทร์ที่ 22 พ.ค.66 ณ ห้อง Presentation Room อาคาร 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
26 เม.ย. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th