งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมหลักสูตรเสริมสร้างทักษะ Coursera โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมลุ้นทุนวิจัย 12,500 USD ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมหลักสูตรเสริมสร้างทักษะCoursera โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย!!! พร้อมลุ้นทุนวิจัย 12,500 USD 
 
The U.S. Department of State's Bureau of East Asian and Pacific Affairs Office of Multilateral Affairs (EAP/MLA) ร่วมกับ Arizona State University (ASU) จัดโครงการความร่วมมือ 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของสหรัฐ – อาเซียน หรือ The Science, Technology, and Innovation Cooperation (STIC) Program พร้อมมอบทุนวิจัยจำนวน 100,000 USD  
 
สกมช. ขอเชิญท่านผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ The Science, Technology, and Innovation Cooperation (STIC) Program เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
และนวัตกรรมผ่านแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสูงจากสถาบันการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียง 
ของสหรัฐอเมริกา โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะสามารถเลือกเรียนรู้ 1 จาก 3 หลักสูตรเส้นทางการเรียนรู้ ได้แก่ Science and Technology (S&T), Entrepreneurship and Innovation (E&I), หรือ Industry Professional Credentials Track และท่านจะได้รับ Certificate รับรองเมื่อเรียนจบแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้จะมีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการในหลักสูตร S&T และ E&I จำนวนหลักสูตรละ 35 ท่าน เข้าร่วมแข่งขันการนำเสนอแนวความคิดโครงการงานวิจัย โดยผู้ชนะ 8 อันดับแรก จะได้รับทุนวิจัยท่านละ 12,500 USD  
 

 เงื่อนไขการสมัคร : 
1. ต้องเป็นพลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียน 
2. มีความรู้ภาษาอังกฤษดี เนื่องจากทุกหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ 
 
 ลงทะเบียนพร้อมอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ : https://asuengineeringonline.com/stic/talent-mobility-portalLink : https://asuengineeringonline.com/stic/talent-mobility-portal
10 พ.ค. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th