งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 9 - 13 พฤษภาคม 2566 เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงและจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับสมบูรณ์ต่อไป

แบบสำรวจความคิดเห็น https://forms.gle/XkU2S8JYPTGoHBix9
(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ฯ https://drive.google.com/file/d/1Pnlbk1xy4EGyiTfhx2TxXVlO-7q2FVU9/viewLink : https://forms.gle/XkU2S8JYPTGoHBix9
10 พ.ค. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th