งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

มรภ.สงขลา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน รักษา และเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ ได้แก่ วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา ศิลปะการแสดง แนวทางปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณีและเทศกาล ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล งานช่างฝีมือดั้งเดิม การเล่นพื้นบ้าน การกีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว และลักษณะอื่นLink : http://conference.skru.ac.th/index.php
09 พ.ย. 2563 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th