งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ระบบสะสมแฟ้มผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio)สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ระบบสะสมแฟ้มผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio) ซึ่งเป็นระบบแฟ้มสะสมผลงานกลางของประเทศไทยที่ทุกคนสามารถใช้งานได้ และได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และมีระบบความมั่นคงปลอดภัยในการดูแลข้อมูล โดยสามารถดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ewe.go.th


Download File : data/scan15052566-103049_page_4.jpg
Link : www.ewe.go.th
18 พ.ค. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th