งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษและการสอบวัดสมรรถนะตามมาตรฐาน CEFR สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษและการสอบวัดสมรรถนะตามมาตรฐาน CEFR สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ซึ่งดำเนินการอบรมในรูปแบบ #YouTubeLive ผ่านลิงก์ https://bit.ly/3o4OHvv

(คลิกเพื่อเข้าร่วม Facebook กลุ่ม https://bit.ly/41zYlEc เพื่อรับฟังข่าวสาร)

โดยมีกำหนดการ ดังนี้
- วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 - 15.30 น. ปฐมนิเทศการใช้งานโปรแกรม
(หมายเหตุ: สำนักวิทยบริการฯ จะดำเนินการจัดทำคำสั่งเข้าร่วมโครงการสำหรับบุคลากรทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้งานโปรแกรม ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566)


- วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ถึง วันที่ - 31 พฤษภาคม 2566 สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนเรียน (Pre-Test)
18 พ.ค. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th