งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญเที่ยวงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะยอ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญเที่ยวงาน " เทศกาลของดีตำบลเกาะยอ ประจำปี 2566 " ระหว่างวันที่ 1 - 5 มิถุนายน 2566 ณ วัดแหลมพ้อ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา


Download File : data/1_5666.jpg

23 พ.ค. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th