งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา 2566มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา 2566 วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
13 มิ.ย. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th