งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

คณะวิทยาการจัดการ เปิดหลักสูตรเทียบโอน กศ.บป. เรียนเสาร์-อาทิตย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดหลักสูตรเทียบโอน กศ.บป. เรียนเสาร์-อาทิตย์ 

  • รับสมัครผู้สนใจที่จบปวส.หรือเทียบเท่า
  • เรียนภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ 
  • 4 สาขาวิชาตาม banner ด้านล่าง 
  • มีประสบการณ์ ไม่มีประสบการณ์ รับหมดจ้า หากมีประสบการณ์สามารถให้หน่วยงานออกใบรับรองผ่านงาน นำมายกเว้นรายวิชาเรียนได้ค่ะ 

 เปิดรับสมัครวันนี้ถึง 18 มิถุนายน 2566 
 
13 มิ.ย. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th