งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ยื่นเสนอรายชื่อ คนละไม่เกิน 2 รายชื่อ ตั้งแต่วันที่ 20 -26 มิถุนายน 2566 ณ สังกัดของตน
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ยื่นเสนอรายชื่อต่อหน่วยสภาฯ ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://pr.skru.ac.th/news/data/2023-06-21_1288.pdf
21 มิ.ย. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th