งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้ารับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566
26 มิ.ย. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th