งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้ารับการจัดอันดับ เป้าหมาย ImpactWorld Rankings 2023มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้ารับการจัดอันดับ เป้าหมาย ImpactWorld Rankings 2023 ดังนี้

อันดับ 11 ร่วมในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศ

อันดับ 4 ในระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้

เป้าหมายที่ 1 การขจัดความยากจนทุกรูปแบบ 44.1 คะแนน

เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม ทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 23.3 คะแนน

เป้าหมายที่ 7 การมีพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ 49.5 คะแนน

เป้าหมายที่ 17 การเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากล 60.8 คะแนน
04 ก.ค. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th