งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์ ได้รับรางวัลเกียรติคุณขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้รับรางวัลเกียรติคุณ นักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2566 Executive of The Year Award สาขาการบริหารการศึกษา จาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี จัดโดย โครงการ 1 ล้านกล้า ความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน รางวัลไทย รางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต โดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร
24 ก.ค. 2566 | หมวด : ข่าวผลงาน
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th