งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมการประกวด ทำแกงสมรมและขนมต้มขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมการประกวด ทำแกงสมรมและขนมต้ม เพื่อสืบสานวัฒนธรรมวันสารทเดือนสิบ วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารเรียน 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
03 ส.ค. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th