งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นิสิต นักศึกษา ร่วมส่งโครงการเข้าประกวดในโครงการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นิสิต นักศึกษา ร่วมส่งโครงการเข้าประกวดในโครงการ "กรุงศรีอุดมศึกษา อาสาพัฒนา ประจำปี 2566" 


Download File : data/00037n2023072010304665.jpg

09 ส.ค. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th