งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ธนาคารออมสิน (สาขากาญจนวนิช หน้า ม.ทักษิณ) ประชาสัมพันธ์สินเชื่อเคหะตามบันทึกข้อตกลง (MOU)ธนาคารออมสิน (สาขากาญจนวนิช หน้า ม.ทักษิณ) ประชาสัมพันธ์สินเชื่อเคหะตามบันทึกข้อตกลง (MOU) 
16 ส.ค. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th