งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการประชุมถ่ายทอด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการประชุมถ่ายทอด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 13.30 - 16.00 น. ผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ zoom
17 ส.ค. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th