งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ทีม Berry คณะมนุษย์ฯ ผ่านเข้ารอบ Prototype to Company รับทุนการศึกษาจากธนาคารออมสิน จำนวน 50,000 บาทขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม Berry จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ได้ผ่านเข้ารอบ Prototype to Company เหลือจำนวน 25 ผลงาน จาก 40 ผลงานทั่วประเทศ ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) ในกิจกรรม smart start Idea by GSB Startup
รับทุนการศึกษาจากธนาคารออมสิน จำนวน 50,000 บาท พร้อมเข้าสู่กิจกรรมจัดต้ัง Smart Startup Company by GSB Starup โดยธนาคารออมสินจะสนับสนุนเงินทุนในการก่อตั้งธุรกิจ ไม่เกินผลงานละ 200,000 บาท
31 ส.ค. 2566 | หมวด : ข่าวผลงาน
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th