งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

หลาดนัดเดือน 10สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมหลาดนัดเดือน 10 วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ ลานกิจกรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เวลา 12.00 - 13.00 น.
07 ก.ย. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th