งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญรับฟังการนำเสนอผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2566" ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ขอเชิญรับฟังการนำเสนอผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2566" 

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น.-15.30 น.

ประกอบด้วย 5 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ดังนี้

1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเลี้ยงชันโรงบ้านคลองต่อ ผลิตภัณฑ์ พรอพอลิสจากชันโรง
2. กลุ่มเครื่องแกงชุมชนบ้านม่วงใหญ่ ผลิตภัณฑ์ เครื่องแกง
3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมชุมชนคลองสายยู ผลิตภัณฑ์ ไซรัปกล้วยพร้อมดื่ม และเยลลี่พร้อมดื่มจากไซรัปกล้วย
4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน Ecotourism Songkhla Thailand 
5. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนเทพหยา 


ลิงค์นำเสนอ
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/95658949502... 

ลิงค์ลงทะเบียน
https://forms.gle/CVTNBowkTPtwKTKJ7
12 ก.ย. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th