งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ปี 2567เปิดรับสมัครนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ไม่เกิน 5 ปี ที่มีความสนใจในการพัฒนาธุรกิจบนฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ต้องการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนาไอเดียธุรกิจออกสู่เชิงพาณิชย์ สมัครเข้าร่วมโครงการ
โปรแกรมที่เปิดรับสมัคร

  • โปรแกรม Ideation Incentive Program (IDEA) ทุนมูลค่าสูงสุด 1,000,000 บาท  ทุนอุดหนุนแบบให้เปล่าเพื่อนำไปพัฒนาต้นแบบ (Mockup) และแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์โดยการบ่มเพาะของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED  Fellow) ที่ได้รับการรับรองจาก TED Fund คุณสมบัติผู้สมัคร : นิสิต นักศึกษาปัจจุบัน ปริญญาตรี โท เอก หรือจบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี
  • โปรแกรม Proof of Concept (POC) ทุนมูลค่าสูงสุด 1,500,000 บาท ทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน เพื่อนำไปพัฒนาต้นแบบ (Prototype) โดยการบ่มเพาะของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ได้รับการรับรองจาก TED Fund คุณสมบัติผู้สมัคร :ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่ามีผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นนักศึกษาในสถานศึกษาภายในประเทศไทย หรือบุคคลธรรมดาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ไม่เกิน 5 ปี และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่า ร้อยละ 30
  • สนใจสมัครเพื่อขอรับทุน https://drive.google.com/.../1W9DxZxI4Nms7g6xz9XyQYpU7n1...
  • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา 080-5390924/092-6941415
01 ม.ค. 2513 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th