งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

สำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ติดต่อขอรับใบปริญญาบัตร ได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคาร 48 บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

กรณีรับแทนให้เขียนใบมอบฉันทะให้กับผู้รับแทน หากเกินระยะเวลามีค่าธรรมเนียม 500 บาท 
02 ต.ค. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th