งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

หยุดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ตามที่มีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง ส่งผลให้ในมหาวิทยาลัย    มีน้ำท่วมขังในปริมาณมาก ตั้งแต่คืนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมานั้น และประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ ฉบับที่ 6 (299/2563) ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน  ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่งผลให้บุคลากรและนักศึกษาส่วนใหญ่ ไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ได้นั้น
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจึงประกาศหยุดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของทางราชการตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าว
  ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  ศิริโชติ)
  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
01 ธ.ค. 2563 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th